Творчі, креативні, завзяті

Творчі, креативні, завзяті
Життєве кредо філологів:"Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати - мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини! Знай, люби, розумій, поважай! Тільки той може бути вчителем, хто має добре серце і душу!"
Педагогічне кредо: "Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра"

План роботи ШМО вчителів української мови та літератури на 2016-2017н.р.План роботи ШМО вчителів української мови та літератури на 2016-2017н.р.

У 2016-2017н.р.Запорізький колегіум «Елінт» буде працювати над методичною темою:«Педагогічна майстерність як домінанта розвитку професіоналізму вчителя, життєтворчості колегіантів в умовах інноваційного простору школи нового типу». В основі діяльності кафедри вчителів української мови та літератури є проектна технологія.

Уся робота в 2016-2017 році буде спрямована на реалізацію проблемної теми кафедри (проекту): «Акмеологічна модель вчителя-філолога для розвитку компетентностей і життєтворчості колегіантів у створеному інноваційному просторі колегіуму».

Мета проекту:створити простір для професійного зростання вчителяі стимулювання пізнавальної діяльності учнів. Навчити і виховати компетентністно обдарованого випускника у школі життєтворчості. Розробити досконалу систему роботи професійної майстерності педагогів для підвищення мотивації до навчання, виховання компетентного обдарованого учня.

Завдання проекту:

 Розвиток професійної самосвідомісті.

 Здійснення самоосвіти, саморозвитоку, самовдосконалення, самоконтролю.

 Моделювання стратегій для досягнення вершин індивідуальної, групової та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів і професійної діяльності вчителів, їхньої творчості.

 Вибір педагогом способів своєї діяльності з урахуванням мотивів, ціннісних орієнтацій, цілей.

 Розробка акмеологічної моделі вчителя.

 Створення інноваційного простору.

Тривалість проекту: довгостроковий (2015-2018)

Тип проекту: творчий

Шляхи реалізації проекту : Використовувати сучасні інноваційні технології навчання; вдосконалювати навички самоосвітньої діяльності самоаналізу; обміну досвідом. Провести анкетування вчителів щодо використання методів мотивації навчальної діяльності на уроках. Вдосконали структурно-функціональну модель компетентного обдарованого учня. Пошук теоретично-практичних матеріалів, порад. Спланувати вчителями систему роботи на уроках мови та літератури з упровадженням простору для підвищення мотивації до навчання у колегіантів. Очікуваний результат. Підвищення мотивації колегіантів до навчання на уроках української мови та літератури; забезпечення умов, спрямованих на розкриття і розвиток творчого компетентного учня в умовах школи життєтворчості; позитивна динаміка щодо якості знань, вмінь, навичок. Професійний ріст педагогів в умовах педагогічної майстерні. Прогнозований результат:створення і реалізація акмеологічної моделі вчителя-словесника. Підвищення рівня успішності з української мови та літератури колегіантів середньої та старшої ланки. Підвищення творчих здібностей учнів, виховання компетентної молоді. Сформована національно свідома, духовно багата мовна особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Створення «банку» матеріалів щодо теми. Видання міні-посібника. Реалізація проекту «Шануймо і любімо рідну мову» щодо розвитку і функціонування української мови у колегіумі.

1.Духовне збагачення і розвиток гармонійної особистості засобами художнього слова, літератури.

2.Залучення педагогів до науково-дослідної роботи;

3. Взаємовідвідування уроків вчителів кафедри з метою обміну досвідом. Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду (узагальнення досвіду Лютої Л.І. ).

4. Подальше впровадження новітніх технологій та мультимедійних технологій на уроках мови та літератури (розробка конспектів уроків для кожної паралелі).

5.Впровадження інтегрованих уроків мови та літератури.

6. Розробка вправ, підбір дидактичного матеріалу для формування компетентного обдарованого учня (підвищення мотивації до навчання, подолання недоліків зв’язного мовлення).

7. Відстеження на діагностичній основі сформованості комунікативної, мотиваційної компетентності учнів.

8. Проведення моніторингу успішності (І семестр, рік).

9. Підвищення пізнавальних і мотиваційних навичок учнів (інтерес до вивчення предмета; покращення результатів успішності).

10.Панорама педагогічних ідей, знахідок, методичних розробок, проведення майстер-класів

11. Конкурс учителів "Результати моїх знахідок"(участь у педагогічнчй виставці).

12.Участь у реалізації проекту «Інноваційні засади розвитку учнів і професійної майстерності вчителів в умовах акмеологічного простору колегіуму» (Місячник педагогічної майстерності).

13. Контроль за поглибленим вивченням української мови та літератури.

14.Подальша робота над створенням дидактичних матеріалів («банк вчителя, кафедри»).

15.Подальша робота над створенням портфоліо, творчих лабораторій.

16.Публікація авторських розробок уроків, позакласних заходів.

17. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей за різними напрямками діяльності.

18.Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих навиявлення та розвиток обдарованих дітей.

19.Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми. 20.Заповнення блогу вчителів української мови та літератури колегіуму «Елінт».(http://elint-mova.blogspot.com/).

21. Створення сторінки на сайті колегіуму « Ми справжні українці».

22.Створення умов для професійного зросту вчителів; розвиток акмеологічної моделі.

23.У навчально-виховгоиму процесі спиратися на Положення Концепції національно-патоіотичного виховання.

24.Продовжитиреалізацію Державного стандарту початковоїзагальноїосвіти; створитиналежніумови для організаціїнавчально-виховногопроцесу в 5-8х класах за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

25.Створити умови для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації допрофільного й профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами.

27.Забезпечити умови якісної підготовки учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

28. Узагальнити педагогічний досвід учителів, що атестуються : Люта Л.І (підтвердження вищої категорії).

Уроки літератури будуть направлені на реалізацію компетентностей у таких напрямках:

 соціальні компетентності (розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів);

 мотиваційні компетентності (розвиваються творчі здібності, самостійність мислення);

 функціональні компетентності (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у житті).


У кінці травня 2017 року буде проведено круглий стіл про підсумки роботи вчителів—словесників, підведено підсумки роботи кафедри над ІІ етапом реалізації проекту, визначено найкращі досвіди роботи, складений перспективний план роботи на 2016-2017н.р.

Немає коментарів:

Дописати коментар